Inventarisatie Uitbreidingsplannen Industrieterrein West

Hierbij treft u de informatie aan van de Gemeente, die de relevante ondernemers in februari 2018 ontvangen hebben met betrekking tot de Inventarisatie Uitbreidingsplannen Industrieterrein West :

Uw bedrijf is gevestigd binnen het nu nog geldende bestemmingsplan “Industrie-West 2003”. De voorbereidingen zijn volop in gang om dit bestemmingsplan te actualiseren. In deze brief wordt hier verder op ingegaan.

Wij werken aan een geactualiseerd bestemmingsplan waarin ook rekening wordt gehouden met concrete uitbreidingsplannen van bedrijven. Dit willen wij graag zo goed mogelijk vooraf in beeld krijgen. Om die reden vragen wij u eventuele uitbreidingplannen als volgt aan ons kenbaar te maken:

• Uitbreidingsplannen met de daarbij behorende bedrijfsactiviteiten moeten voldoende concreet zijn uitgewerkt. U kunt dus niet volstaan met het alleen kenbaar maken van een toekomstige uitbreidingsbehoefte.
• De uitbreidingsplannen moeten daar waar nodig worden vergezeld van een goede ruimtelijke onderbouwing. Deze onderbouwing is bijvoorbeeld nodig in de gevallen waarin de uitbreidingsplannen (grote) milieugevolgen hebben. Voor plannen met weinig impact kan een ruimtelijke onderbouwing achterwege blijven.
• Wij vragen u de plannen uiterlijk 23 maart 2018 bij ons kenbaar te maken, dit in verband met de voortgang van het bestemmingsplan.

Wij zullen de uitbreidingsplannen die bij ons kenbaar worden gemaakt beoordelen op de ruimtelijke aanvaardbaarheid. Wanneer daarvan sprake is zullen wij ervoor zorgen dat uw plannen op een correcte manier in het voorontwerp van het bestemmingsplan worden verwerkt. Het kan dus ook zijn dat aan uw uitbreidingsplan geen medewerking kan worden verleend. Wij zullen u in beide gevallen altijd vooraf informeren over de wijze waarop wij uw uitbreidingsplannen hebben beoordeeld.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer H.M. Heukels van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is bereikbaar op 053-57 34 749. Uiteraard zijn wij ook bereid om met u in gesprek te gaan.

Netwerkbijeenkomst op woensdag 20 september 2017

Woensdag 20 september a.s. om 19.30 uur houden wij een netwerkbijeenkomst voor alle ondernemers van ‘t Varck & Brammelo.

Reserveer deze datum vast in uw agenda.

Locatie: Fysik, Professionals in Beweging.  Industriestraat 44.

 

Een persoonlijke uitnodiging met agenda ontvangt u de komende dagen.

Groenonderhoud vanaf mei 2017

Beste Ondernemers,

Na een aanbestedingsronde is het groenonderhoud voor 2017 gegund aan de combinatie Langezaal/Hacron. Tot mei dit jaar was het onderhoud een verantwoordelijkheid van de Gemeente, echter vanaf nu wordt het onderhoud uitgevoerd onder verantwoordelijkheid  van de Stichting Ondernemersfonds Varck & Brammelo. Naast een jaarlijks budget wat wij van de Gemeente ontvangen, besteden wij ook een deel van onze BIZ inkomsten aan een kwaliteitsimpuls voor het groenonderhoud. Ook zal er vaker worden geveegd.

U zult merken dat de frequentie van maaien, schoffelen en verder onderhoud wordt verhoogd, tevens zullen op een aantal plekken structurele verbeteringen worden doorgevoerd de komende tijd.

 

Wij hopen door deze kwaliteitsimpuls het imago van ons bedrijventerrein te gaan verbeteren, waardoor het nu en ook in de toekomst een aantrekkelijke vestigingsplaats is en blijft voor de huidige-   en eventuele nieuwe ondernemers.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze parkmanager André Busschers.  Contactinfo:  parkmanager@varck-brammelo.nl  of 06-83795475

Bestuur Stichting Ondernemersfonds Varck & Brammelo en parkmanager.

 

 

 

 

 

 

 

Netjes houden van Bedrijventerrein Varck-Brammelo.

Netjes houden van Bedrijventerrein Varck-Brammelo.

Beste ondernemers,

Misschien is het u wel opgevallen dat wij deze week opnieuw, net als in juli dit jaar, een team hebben ingezet om alle zwerfvuil op ons gehele bedrijventerrein te laten opruimen.

Wij vragen u vriendelijk in voorkomende gevallen eventueel zwerfvuil in de directe omgeving van uw pand ook op te ruimen.

Zo blijven wij er gezamenlijk voor zorgen dat Varck-Brammelo er netjes en aantrekkelijk blijft uitzien.

Wij danken u voor de medewerking.

Bestuur en parkmanager.
Oktober 2016

Verkeershinder industrieterrein Varck-Brammelo als gevolg van laatste revitaliseringswerkzaamheden 2016

Laatste werkzaamheden revitalisering Varck – Brammelo (oktober-november 2016.)

Zoals misschien al wel is opgevallen is de afgelopen weken de waterleiding vervangen aan de Ruwerstraat en is inmiddels een aanvang gemaakt met het vervangen van de riolering .

De planning van de werkzaamheden voor de komende tijd ziet er als volgt uit:

Van 25 september tot en met 5 oktober a.s. zal de Ruwerstraat vanaf de Twijnerstraat tot aan de Kalanderijstraat weer zo ver worden gereed gemaakt, dat op 6 oktober a.s. het asfalt kan worden aangebracht.Verdere afwerking zoals rabatstroken vindt aansluitend plaats.
Aanwonenden en bedrijven kunnen vanaf 10 oktober weer redelijk gebruik maken van de Ruwerstraat vanaf de zijde van de Twijnerstraat tot aan de splitsing met de Kalanderijstraat.

Vanaf ca. 17 oktober a.s. wordt de splitsing Ruwerstraat/Kalanderijstraat voor alle verkeer afgesloten. Omleiding zal via de Spinnerstraat en Twijnerstraat plaatsvinden.
Rioleringswerkzaamheden zullen aansluitend worden uitgevoerd alsmede het opnieuw inrichten van dat deel van de Ruwerstraat tot aan de Kruislandstraat, incl. 2 parkeerplekken voor vrachtwagens.

De verwachting is dat uiterlijk eind november a.s. het gehele project is afgerond.

Alle aanwonenden en aanliggende bedrijven worden door de Gemeente en de Aannemer van de voortgang op de hoogte gehouden om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Noaber18-app over werkzaamheden N18 Groenlo-Enschede

Noaber18-app over werkzaamheden N18 Groenlo-Enschede

In de week van 5 september start Noaber18 op diverse plekken met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede.

De aanleg van de nieuwe weg maakt deel uit van het Rijkswaterstaatproject de Nieuwe Twenteroute. Om omwonenden, weggebruikers en andere belangstellenden te informeren over het werk, zet Noaber18 gedurende het gehele project een mobiele applicatie in: de Noaber18-app. Deze app geeft actuele informatie over de werkzaamheden, bereikbaarheid van het gebied en de achtergrond van het project. Ook vindt u hier beeldmateriaal en kunt u een vraag stellen of een ander soort melding doen. De informatie is eveneens beschikbaar in het Duits.

De app is te downloaden voor IOS-, Android- en Windowsgebruikers (bookmark te downloaden via app.noaber18.nl

Alle informatie is via bovenstaande beschikbaar.

informatiebijeenkomst wet natuurbescherming georganiseerd door VNO-NCW midden en provincie overijssel

VOORAANKONDIGING

INFORMATIEBIJEENKOMST OP 29 SEPTEMBER A.S.

OVER DE WET NATUURBESCHERMING

GEORGANISEERD DOOR VNO-NCW MIDDEN EN PROVINCIE OVERIJSSEL

Aan de slag met de Natuurwet
Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet natuurbescherming in. Deze vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De kans is groot dat de nieuwe wet uw bedrijfsactiviteiten kan beïnvloeden! Vandaar dat VNO-NCW Midden en de provincie Overijssel graag ondernemers uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over deze nieuwe wet.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op donderdagochtend 29 september, van 9.00 hr tot 12.00 hr in het provinciehuis te Zwolle.

Centraal staan praktijkvoorbeelden die het proces van vergunningverlening in beeld brengen; van aanvrager, gemeente tot provincie. Daarnaast is het programma gericht op het vergroten en versterken van uw netwerk. Als u vragen over de uitvoering van de nieuwe Natuurwet heeft, dan kunt u deze hier alvast bij stellen bij aanwezige deskundigen.

Doel van de bijeenkomst
De informatiebijeenkomst is gericht op (alle) bedrijven die te maken krijgen met de nieuwe Wet natuurbescherming. Dit zijn enerzijds de bedrijven die stikstof (NOx) uitstoten, plus bedrijven die dichtbij Natura2000-gebieden gelegen zijn én bedrijven die bij hun werkzaamheden beschermde planten- en diersoorten beïnvloeden (bv. bouw- en sloopbedrijven, grondverzetbedrijven en loonwerkbedrijven).

U wordt tijdens de bijeenkomst op interactieve wijze geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen en u krijgt antwoord op vragen als:
• Op welke werkzaamheden en initiatieven is de Wet natuurbescherming van toepassing en waarvoor moet ik mogelijk een vergunning of ontheffing aanvragen?
• Welke gebieden, soorten planten en dieren zijn beschermd?
• Welke werkzaamheden en initiatieven zijn vergunningvrij?
• Met welke termijnen moet ik rekening houden?
• Moet ik onderzoek doen, voorafgaande aan een werk?

Na afloop van de bijeenkomst…
• Weet u wat er voor u verandert per 1 januari 2017.
• Heeft u kennis gemaakt met uw regionale netwerk.
• Weet u waar u informatie kunt vinden.
• Heeft u concrete handvatten om aan de slag te gaan!

Noteer 29 september a.s. alvast in uw agenda.

asbestsanering bedrijfsdaken

Geachte ondernemers,

Betreft: asbest op het bedrijf dak.

Medio mei 2016 heeft de Gemeente Haaksbergen alle in aanmerking komende bedrijven op ’t Varck-Brammelo aangeschreven over asbest op het bedrijfsdak en de hulp/subsidie die hierbij kan worden aangeboden door Gemeente en Provincie.
Ook dat hierover contact met U zal worden opgenomen.

Een bedrijf kan gebruik maken van een gratis dakscan en een bijbehorend voorlichtingsgesprek. Hiervoor zet het projectbureau enkele externe adviseurs in die het betreffende dak inspecteren en het bedrijf op maat informeren over asbestsanering, stimuleringsregelingen, duurzame alternatieven en fiscale voordelen. Het bedrijf kan op weg geholpen worden om concrete vervolgstappen te zetten. Wij hopen dat in Haaksbergen veel van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt.

Misschien is dit inmiddels bij U allen bekend en is er ook al contact met U opgenomen.

Is dit nog niet het geval geweest, dan kunt U zelf ook contact opnemen met de Gemeente Haaksbergen en samen met hen verdere afspraken gaan maken.

De contactpersoon bij de Gemeente Haaksbergen is:

Johnny Janssen

Seniormedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling
Gemeente Haaksbergen
Markt 3 | Postbus 102 – 7480 AC | Haaksbergen
T (053) 57 34 567 | E ja.janssen@haaksbergen.nl | I www.haaksbergen.nl

In bijgaande PDF van de Provincie Overijssel treft U verdere informatie aan over genoemd onderwerp.
Asbestsanering 2015-445_asbest_van_het_bedrijfsdak_web