Beleid

Beleid Stichting Ondernemersfonds ’t Varck&Brammelo

Doel
De Stichting Ondernemersfonds ‘t Varck & Brammelo  heeft ten doel het behartigen van de materiële en immateriële belangen van de op het industrieterrein ’t Varck-Brammelo te Haaksbergen gevestigde ondernemers en beroepsbeoefenaren. Een onderdeel van deze belangenbehartiging is het parkmanagement.

Parkmanagement is een samenwerking tussen ondernemers onderling en tussen ondernemers en de overheid om de kwaliteit van bedrijventerreinen te behouden en op termijn te verbeteren. Het doel is door samenwerking te komen tot het optimaliseren van de bedrijfsomgeving en het aanbod van diensten.

Doelgroepen
Bedrijven
De ondernemers op het bedrijventerrein zijn de meest direct belanghebbende partij. Zij hebben direct baat bij de activiteiten van de bedrijvenvereniging en parkmanagement o.a. vanwege de uitstraling en waarde van het onroerend goed.

Gemeente
De gemeente is als terreinbeheerder verantwoordelijk voor het beheer van de publieke ruimte en infrastructuur.

Maatschappij en Omgeving
Een bedrijventerrein is geen eiland van bedrijvigheid, maar maakt onderdeel uit van de maatschappij. Parkmanagement kan bijdragen aan de beperking van de overlast en daarmee zorgen voor een betere maatschappelijke inpassing van de terreinen in de omgeving. Omwonenden zullen bij parkmanagement niet een participerende partij zijn maar wel zorgen voor een betere relatie met deze groep en bij geschillen bemiddelen.

Communicatie
De communicatie van het bestuur met de ondernemers vindt plaats via de website en via direct mail. Nieuws over activiteiten, projecten en informatie van de gemeente zullen daarmee onder de aandacht van de leden worden gebracht. Eens per jaar wordt in en vergadering  verantwoording aan de ondernemers afgelegd.

Bestuur Stichting Ondernemersfonds ‘t Varck & Brammelo
Het bestuur bestaat statutair uit 3 en maximaal 9 personen met o.a. de bestuursleden voorzitter (Michel Wentink), vicevoorzitter (Willem Jan Hassink), secretaris (Rianne Busschers), penningmeester ( Agnes Eijsink) en de bestuursleden ( André Temmink en Rutger Hulshof).  Het huidige bestuur bestaat uit 6 leden. Aan de bestuursvergadering neemt ook de parkmanager deel. In de statuten staat de benoemingsprocedure,  stemrecht, besluitvorming, algemene jaarvergadering, oproeping, statutenwijziging, ontbinding, etc. juridisch beschreven.

De parkmanager rapporteert aan het bestuur van de bedrijvenvereniging. Alle ondernemers mogen /moeten verbeterpunten aandragen. De parkmanager is hiervoor het informatiepunt /bedrijvenloket voor de ondernemers, de gemeente en andere partijen. Hij legt de mogelijke projecten voor aan het bestuur ter bespreking. Samen met het bestuur wordt een project geactiveerd als daarvoor voldoende belangstelling en middelen zijn.

Voor de uitvoering van projecten worden werkgroepen gevormd, bestaande uit ondernemers en betrokken partijen, waar nodig aangevuld met experts. Zij bepalen zelf hun behoefte/projecten en begeleiden de in /uitvoering. De betrokkenheid van de ondernemers en de kans van slagen zijn hierdoor optimaal.

Parkmanagement Haaksbergen
Op gemeentelijk niveau is er een overkoepelend bestuur in de Stichting Parkmanagement Haaksbergen waarin bestuursleden van de Stichting Ondernemersfonds ‘t Varck & Brammelo en de Bedrijvenvereniging Stepelo-de Greune zitting hebben. Namens de gemeente neemt de wethouder Economische Zaken eventueel vertegenwoordigd door de beleidsmedewerker EZ, tevens contactpersoon voor de bedrijven, deel als adviseur, niet als bestuurslid. De bestuurders van de Stichting hebben specifieke projecten in hun portefeuille.

Financiën
Voor activiteiten worden kosten gemaakt en soms zijn er ook opbrengsten. Uitgangspunt bij de financiering is dat elke partij (gemeente of ondernemer) die activiteiten financiert die tot haar eigen verantwoordelijkheid behoren. Bovendien is het uitgangspunt dat kostenposten die toe te wijzen zijn aan bepaalde activiteiten uit de opbrengsten van deze activiteiten worden gedekt. Samen hebben de partijen de verantwoordelijkheid om de kosten te financieren die niet direct aan een activiteit zijn toe te schrijven de zg. overhead.

Inkomsten
De parkmanagement organisatie heeft inkomsten nodig om blijvend te kunnen functioneren. De gemeente geeft een bijdrage aan de Stichting Parkmanagement Haaksbergen, die een bedrag toewijst aan de Stichting Ondernemersfonds ‘t Varck & Brammelo en de Bedrijvenvereniging Stepelo-de Greune. Het aanvullende bedrag zal moeten komen uit de BIZ opbrengsten van de Stichting Ondernemersfonds ‘t Varck & Brammelo en de contributie van de Bedrijvenvereniging Stepelo-de Greune.
Bedrijven willen best bijdragen als zij hebben gezien dat het hen iets oplevert. Met de revitalisering en het keurmerk KVO met cameratoezicht op het ’t Varck & Brammelo zijn zichtbare en tastbare resultaten behaald.
Het cameratoezicht is ondergebracht in een aparte Stichting. De kosten van deze stichting worden gedekt door bijdragen uit de BIZ inkomsten.

Kosten projecten en activiteiten
Projecten zullen worden gefinancierd met bijdragen van deelnemende bedrijven, gemeente, overheid en subsidies. De gemeente kan budgetten overdragen als die activiteiten worden uitgevoerd onder beheer van het parkmanagement. Neemt men deel aan projecten dan wordt per project vastgesteld welke bijdrage moet worden betaald in de kosten voor het opstarten van het project.

Activiteiten Parkmanagement / Operationeel plan
Parkmanagement is een verzamelbegrip voor het gezamenlijk opzetten en uitvoeren van activiteiten. Er zijn verschillende indelingen mogelijk.
In een jaarlijks op te stellen operationeel plan zullen de activiteiten behandeld worden aan de hand van de vier thema’s zoals aangegeven in het draaiboek parkmanagement provincie Overijssel- Gelderland.

Meer kwaliteit
Revitalisering (openbaar en eigen terrein en gebouwen)
Efficiënt ruimtegebruik (bv parkeerplaatsen)

Kostenreductie
Collectieve inkoop (bv beveiliging en energie)
Veiligheid (cameratoezicht/mobiele surveillance/afsluiten straat)

Meer gemak
Mobiliteit (parkeerbeleid/bewegwijzering/opstapplaatsen openbaar vervoer)

Continuïteit
Beheer van terreinen, panden en infrastructuur (onderhoud)

Duurzame energie
Het operationeel plan staat als PDF bestand onder het kopje formulieren op de website.