Netjes houden van Bedrijventerrein Varck-Brammelo.

Netjes houden van Bedrijventerrein Varck-Brammelo.

Beste ondernemers,

Misschien is het u wel opgevallen dat wij deze week opnieuw, net als in juli dit jaar, een team hebben ingezet om alle zwerfvuil op ons gehele bedrijventerrein te laten opruimen.

Wij vragen u vriendelijk in voorkomende gevallen eventueel zwerfvuil in de directe omgeving van uw pand ook op te ruimen.

Zo blijven wij er gezamenlijk voor zorgen dat Varck-Brammelo er netjes en aantrekkelijk blijft uitzien.

Wij danken u voor de medewerking.

Bestuur en parkmanager.
Oktober 2016

Verkeershinder industrieterrein Varck-Brammelo als gevolg van laatste revitaliseringswerkzaamheden 2016

Laatste werkzaamheden revitalisering Varck – Brammelo (oktober-november 2016.)

Zoals misschien al wel is opgevallen is de afgelopen weken de waterleiding vervangen aan de Ruwerstraat en is inmiddels een aanvang gemaakt met het vervangen van de riolering .

De planning van de werkzaamheden voor de komende tijd ziet er als volgt uit:

Van 25 september tot en met 5 oktober a.s. zal de Ruwerstraat vanaf de Twijnerstraat tot aan de Kalanderijstraat weer zo ver worden gereed gemaakt, dat op 6 oktober a.s. het asfalt kan worden aangebracht.Verdere afwerking zoals rabatstroken vindt aansluitend plaats.
Aanwonenden en bedrijven kunnen vanaf 10 oktober weer redelijk gebruik maken van de Ruwerstraat vanaf de zijde van de Twijnerstraat tot aan de splitsing met de Kalanderijstraat.

Vanaf ca. 17 oktober a.s. wordt de splitsing Ruwerstraat/Kalanderijstraat voor alle verkeer afgesloten. Omleiding zal via de Spinnerstraat en Twijnerstraat plaatsvinden.
Rioleringswerkzaamheden zullen aansluitend worden uitgevoerd alsmede het opnieuw inrichten van dat deel van de Ruwerstraat tot aan de Kruislandstraat, incl. 2 parkeerplekken voor vrachtwagens.

De verwachting is dat uiterlijk eind november a.s. het gehele project is afgerond.

Alle aanwonenden en aanliggende bedrijven worden door de Gemeente en de Aannemer van de voortgang op de hoogte gehouden om de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Noaber18-app over werkzaamheden N18 Groenlo-Enschede

Noaber18-app over werkzaamheden N18 Groenlo-Enschede

In de week van 5 september start Noaber18 op diverse plekken met voorbereidende werkzaamheden voor de aanleg van de nieuwe N18 tussen Groenlo en Enschede.

De aanleg van de nieuwe weg maakt deel uit van het Rijkswaterstaatproject de Nieuwe Twenteroute. Om omwonenden, weggebruikers en andere belangstellenden te informeren over het werk, zet Noaber18 gedurende het gehele project een mobiele applicatie in: de Noaber18-app. Deze app geeft actuele informatie over de werkzaamheden, bereikbaarheid van het gebied en de achtergrond van het project. Ook vindt u hier beeldmateriaal en kunt u een vraag stellen of een ander soort melding doen. De informatie is eveneens beschikbaar in het Duits.

De app is te downloaden voor IOS-, Android- en Windowsgebruikers (bookmark te downloaden via app.noaber18.nl

Alle informatie is via bovenstaande beschikbaar.

informatiebijeenkomst wet natuurbescherming georganiseerd door VNO-NCW midden en provincie overijssel

VOORAANKONDIGING

INFORMATIEBIJEENKOMST OP 29 SEPTEMBER A.S.

OVER DE WET NATUURBESCHERMING

GEORGANISEERD DOOR VNO-NCW MIDDEN EN PROVINCIE OVERIJSSEL

Aan de slag met de Natuurwet
Vanaf 1 januari 2017 gaat de nieuwe Wet natuurbescherming in. Deze vervangt drie wetten: de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en faunawet. De kans is groot dat de nieuwe wet uw bedrijfsactiviteiten kan beïnvloeden! Vandaar dat VNO-NCW Midden en de provincie Overijssel graag ondernemers uitnodigen voor een informatiebijeenkomst over deze nieuwe wet.

De informatiebijeenkomst wordt gehouden op donderdagochtend 29 september, van 9.00 hr tot 12.00 hr in het provinciehuis te Zwolle.

Centraal staan praktijkvoorbeelden die het proces van vergunningverlening in beeld brengen; van aanvrager, gemeente tot provincie. Daarnaast is het programma gericht op het vergroten en versterken van uw netwerk. Als u vragen over de uitvoering van de nieuwe Natuurwet heeft, dan kunt u deze hier alvast bij stellen bij aanwezige deskundigen.

Doel van de bijeenkomst
De informatiebijeenkomst is gericht op (alle) bedrijven die te maken krijgen met de nieuwe Wet natuurbescherming. Dit zijn enerzijds de bedrijven die stikstof (NOx) uitstoten, plus bedrijven die dichtbij Natura2000-gebieden gelegen zijn én bedrijven die bij hun werkzaamheden beschermde planten- en diersoorten beïnvloeden (bv. bouw- en sloopbedrijven, grondverzetbedrijven en loonwerkbedrijven).

U wordt tijdens de bijeenkomst op interactieve wijze geïnformeerd over de belangrijkste wijzigingen en u krijgt antwoord op vragen als:
• Op welke werkzaamheden en initiatieven is de Wet natuurbescherming van toepassing en waarvoor moet ik mogelijk een vergunning of ontheffing aanvragen?
• Welke gebieden, soorten planten en dieren zijn beschermd?
• Welke werkzaamheden en initiatieven zijn vergunningvrij?
• Met welke termijnen moet ik rekening houden?
• Moet ik onderzoek doen, voorafgaande aan een werk?

Na afloop van de bijeenkomst…
• Weet u wat er voor u verandert per 1 januari 2017.
• Heeft u kennis gemaakt met uw regionale netwerk.
• Weet u waar u informatie kunt vinden.
• Heeft u concrete handvatten om aan de slag te gaan!

Noteer 29 september a.s. alvast in uw agenda.

asbestsanering bedrijfsdaken

Geachte ondernemers,

Betreft: asbest op het bedrijf dak.

Medio mei 2016 heeft de Gemeente Haaksbergen alle in aanmerking komende bedrijven op ’t Varck-Brammelo aangeschreven over asbest op het bedrijfsdak en de hulp/subsidie die hierbij kan worden aangeboden door Gemeente en Provincie.
Ook dat hierover contact met U zal worden opgenomen.

Een bedrijf kan gebruik maken van een gratis dakscan en een bijbehorend voorlichtingsgesprek. Hiervoor zet het projectbureau enkele externe adviseurs in die het betreffende dak inspecteren en het bedrijf op maat informeren over asbestsanering, stimuleringsregelingen, duurzame alternatieven en fiscale voordelen. Het bedrijf kan op weg geholpen worden om concrete vervolgstappen te zetten. Wij hopen dat in Haaksbergen veel van deze mogelijkheid gebruik wordt gemaakt.

Misschien is dit inmiddels bij U allen bekend en is er ook al contact met U opgenomen.

Is dit nog niet het geval geweest, dan kunt U zelf ook contact opnemen met de Gemeente Haaksbergen en samen met hen verdere afspraken gaan maken.

De contactpersoon bij de Gemeente Haaksbergen is:

Johnny Janssen

Seniormedewerker Ruimtelijke Ontwikkeling
Gemeente Haaksbergen
Markt 3 | Postbus 102 – 7480 AC | Haaksbergen
T (053) 57 34 567 | E ja.janssen@haaksbergen.nl | I www.haaksbergen.nl

In bijgaande PDF van de Provincie Overijssel treft U verdere informatie aan over genoemd onderwerp.
Asbestsanering 2015-445_asbest_van_het_bedrijfsdak_web

Werkzaamheden met betrekking tot revitalisering Varck-Oost

Met betrekking tot de werkzaamheden in het kader van de revitalisering van het Varck-Oost delen wij als volgt mede:

Vanaf 7 maart a.s. t/m 1 april zal de kruising Spoelsterstraat/Twijnerstraat voor alle verkeer worden afgesloten i.v.m. de rioleringswerkzaamheden.

In verband met werkzaamheden aan de gasleiding in de omgeving van het gasontvangststation zal de Gasunie de Spoelsterstraat vanaf de zijde van de Spinnerstraat/Werfheegde voor alle verkeer afsluiten vanaf 4 april t/m 23 mei a.s.

bereikbaarheid VARCK OOST

Vanaf 4 maart is de Twijnerstraat vanaf de Kruislandstraat t/m de Ruwerstraat weer bereikbaar.

Het is de bedoeling dat de aannemer wat compacter gaat werken, dat wil zeggen dat een groter deel van de Twijnerstraat beklinkerd zal worden en ook de voetgangerspaden betegeld gaan worden voordat nieuwe stukken straat open worden gebroken. Dit alles om de overlast voor aanwonenden zowel particulieren als bedrijven te beperken.

Ondernemerfonds ‘t Varck & Brammelo

Ondernemersfonds ’t Varck & Brammelo

Wat willen we bereiken?

Het doel van de Stichting is de kwaliteit van het bedrijventerrein ’t Varck & Brammelo te versterken en (kosten)voordelen voor ondernemers te realiseren.

We pakken allereerst de volgende zaken op:
• Het samen met bedrijven en gemeente werken aan een kwalitatief hoogwaardig en veilig industrieterrein ’t Varck & Brammelo;
• Het behartigen van de gezamenlijke belangen van de bedrijven op het industrieterrein naar de gemeente en andere partijen;
• Het zijn van aanspreekpunt en gesprekspartner van de gemeente Haaksbergen;
• Het verhogen van de organisatiegraad van de deelnemende bedrijven;
• Het bundelen van middelen en krachten;
• Het bevorderen van de onderlinge samenwerking;
• Het onderling uitwisselen van informatie;
• Het zorgen voor een goede intern en externe communicatie.

Wat levert het u op?

De Stichting Ondernemersfonds ’t Varck & Brammelo heeft voor de komende jaren de volgende actiepunten:

• Uitvoering project Keurmerk Veilig Ondernemen, waarbij middels een periodieke dag- en avondschouw op het industrieterrein de veiligheid van het industrieterrein wordt gemonitord.
Het actieplan KVO wordt uitgevoerd.
• Voorlichting/informatiebijeenkomsten voor bedrijven over (brand)veiligheid en andere noodzakelijke regelgeving voor bedrijven;
• Het uitbreiden van de collectieve camerabeveiliging op het hele industrieterrein ’t Varck & Brammelo, zodat alle bedrijven op het industrieterrein hiervan profiteren.
• Instandhouding van een uniform bewegwijzeringsysteem (inclusief huisnummering) voor de bedrijven op het industrieterrein.
• Samenwerking met de gemeente inzake de aanpak van zwerfvuil. Het opzetten van een zwerfvuilproject waarbij middels de inzet van bijvoorbeeld een werkervaringsplaats de
zwerfvuilproblematiek periodiek wordt aangepakt.
• Afspraken met de gemeente over onderhoud en beheer van het industrieterrein ’t Varck&Brammelo. Er wordt gestreefd naar een extra kwaliteitsimpuls die mede vanuit het ondernemersfonds
zal worden gefinancierd;
• De inzet van een professionele parkmanager als klankbord en aanspreekpunt voor bedrijven en aanspreekpunt voor de gemeente. De parkmanager springt in op actuele knelpunten en
bespreekt deze met de gemeente;
• Netwerkbijeenkomsten bedrijven om cross selling te stimuleren en in nauwe samenwerking met de bedrijvenvereniging;
• Het organiseren van collectieve inkoopvoordelen voor bedrijven op het industrieterrein. De collectieve energie inkoop wordt verder uitgebreid, andere collectieve inkoopvoordelen
worden nader onderzocht (bijvoorbeeld collectieve keuring brandblusmiddelen, collectieve BHV-trainingen, enz.).
• Nieuwsbrief en website met informatiemogelijkheden voor bedrijven.

Hoe werkt het en wat kost het?

Om dit te kunnen betalen wordt een ondernemersfonds opgericht. Dit kan door de invoering van de Bedrijveninvesteringszone (BIZ). Daarmee kan de stichting de komende vijf jaar (!) een vuist maken om het industrieterrein op de kaart te zetten!
Elke ondernemer op het industrieterrein draagt als gebruiker van zijn of haar pand via een vaste BIZ-bijdrage een eigen steentje hieraan bij. Deze bijdrage is gekoppeld aan de WOZ-waarde van uw bedrijfspand en wordt door de gemeente geïnd. De geïnde BIZ-bijdrage wordt vervolgens één op één als heffing (minus de inningskosten van het GBT) aan de Stichting Ondernemersfonds ’t Varck & Brammelo overgemaakt.

Het is en blijft dus geld van en voor ondernemers! Iedereen betaalt en profiteert dus mee!