Inventarisatie Uitbreidingsplannen Industrieterrein West

 

 

Uw kenmerk      :                                                         Zaaknummer   : ZS-00048

 

Behandeld door  :Heukels, HM, Harald                            Bijlagen           :

Telefoonnummer   :                                                        (053) 573 45 67Datum  : 6 februari 2018

 

 

Onderwerp: nieuw bestemmingsplan – inventarisatie concrete uitbreidingsplannen

 

 

Geachteheer, mevrouw,

 

 

Uw bedrijf is gevestigd binnen het nu nog geldende bestemmingsplan “Industrie-West 2003”.                De voorbereidingen zijn volop in gang om dit bestemmingsplan te actualiseren. In deze brief wordt hier verder op ingegaan.

 

Wij werken aan een geactualiseerd bestemmingsplan waarin ook rekening wordt gehouden met concrete uitbreidingsplannen van bedrijven. Dit willen wij graag zo goed mogelijk vooraf in beeld krijgen. Om die reden vragen wij u eventuele uitbreidingplannen als volgt aan ons kenbaar te maken:

 

  • Uitbreidingsplannen met de daarbij behorende bedrijfsactiviteiten moeten voldoende concreet zijn uitgewerkt. U kunt dus niet volstaan met het alleen kenbaar maken van een toekomstige uitbreidingsbehoefte.
  • De uitbreidingsplannen moeten daar waar nodig worden vergezeld van een goede ruimtelijke onderbouwing. Deze onderbouwing is bijvoorbeeld nodig in de gevallen waarin de uitbreidingsplannen (grote) milieugevolgen hebben. Voor plannen met weinig impact kan een ruimtelijke onderbouwing achterwege blijven.
  • Wij vragen u de plannen uiterlijk 23 maart 2018 bij ons kenbaar te maken, dit in verband met de voortgang van het bestemmingsplan.

 

Wij zullen de uitbreidingsplannen die bij ons kenbaar worden gemaakt beoordelen op de ruimtelijke aanvaardbaarheid. Wanneer daarvan sprake is zullen wij ervoor zorgen dat uw plannen op een correcte manier in het voorontwerp van het bestemmingsplan worden verwerkt. Het kan dus ook zijn dat aan uw uitbreidingsplan geen medewerking kan worden verleend.                          Wij zullen u in beide gevallen altijd vooraf informeren over de wijze waarop wij uw uitbreidingsplannen hebben beoordeeld.

 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer H.M. Heukels van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is bereikbaar op 053-57 34 749. Uiteraard zijn wij ook bereid om met u in gesprek te gaan.