Inventarisatie Uitbreidingsplannen Industrieterrein West

Hierbij treft u de informatie aan van de Gemeente, die de relevante ondernemers in februari 2018 ontvangen hebben met betrekking tot de Inventarisatie Uitbreidingsplannen Industrieterrein West :

Uw bedrijf is gevestigd binnen het nu nog geldende bestemmingsplan “Industrie-West 2003”. De voorbereidingen zijn volop in gang om dit bestemmingsplan te actualiseren. In deze brief wordt hier verder op ingegaan.

Wij werken aan een geactualiseerd bestemmingsplan waarin ook rekening wordt gehouden met concrete uitbreidingsplannen van bedrijven. Dit willen wij graag zo goed mogelijk vooraf in beeld krijgen. Om die reden vragen wij u eventuele uitbreidingplannen als volgt aan ons kenbaar te maken:

• Uitbreidingsplannen met de daarbij behorende bedrijfsactiviteiten moeten voldoende concreet zijn uitgewerkt. U kunt dus niet volstaan met het alleen kenbaar maken van een toekomstige uitbreidingsbehoefte.
• De uitbreidingsplannen moeten daar waar nodig worden vergezeld van een goede ruimtelijke onderbouwing. Deze onderbouwing is bijvoorbeeld nodig in de gevallen waarin de uitbreidingsplannen (grote) milieugevolgen hebben. Voor plannen met weinig impact kan een ruimtelijke onderbouwing achterwege blijven.
• Wij vragen u de plannen uiterlijk 23 maart 2018 bij ons kenbaar te maken, dit in verband met de voortgang van het bestemmingsplan.

Wij zullen de uitbreidingsplannen die bij ons kenbaar worden gemaakt beoordelen op de ruimtelijke aanvaardbaarheid. Wanneer daarvan sprake is zullen wij ervoor zorgen dat uw plannen op een correcte manier in het voorontwerp van het bestemmingsplan worden verwerkt. Het kan dus ook zijn dat aan uw uitbreidingsplan geen medewerking kan worden verleend. Wij zullen u in beide gevallen altijd vooraf informeren over de wijze waarop wij uw uitbreidingsplannen hebben beoordeeld.

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u contact opnemen met de heer H.M. Heukels van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is bereikbaar op 053-57 34 749. Uiteraard zijn wij ook bereid om met u in gesprek te gaan.

Netwerkbijeenkomst op woensdag 20 september 2017

Woensdag 20 september a.s. om 19.30 uur houden wij een netwerkbijeenkomst voor alle ondernemers van ‘t Varck & Brammelo.

Reserveer deze datum vast in uw agenda.

Locatie: Fysik, Professionals in Beweging.  Industriestraat 44.

 

Een persoonlijke uitnodiging met agenda ontvangt u de komende dagen.

Groenonderhoud vanaf mei 2017

Beste Ondernemers,

Na een aanbestedingsronde is het groenonderhoud voor 2017 gegund aan de combinatie Langezaal/Hacron. Tot mei dit jaar was het onderhoud een verantwoordelijkheid van de Gemeente, echter vanaf nu wordt het onderhoud uitgevoerd onder verantwoordelijkheid  van de Stichting Ondernemersfonds Varck & Brammelo. Naast een jaarlijks budget wat wij van de Gemeente ontvangen, besteden wij ook een deel van onze BIZ inkomsten aan een kwaliteitsimpuls voor het groenonderhoud. Ook zal er vaker worden geveegd.

U zult merken dat de frequentie van maaien, schoffelen en verder onderhoud wordt verhoogd, tevens zullen op een aantal plekken structurele verbeteringen worden doorgevoerd de komende tijd.

 

Wij hopen door deze kwaliteitsimpuls het imago van ons bedrijventerrein te gaan verbeteren, waardoor het nu en ook in de toekomst een aantrekkelijke vestigingsplaats is en blijft voor de huidige-   en eventuele nieuwe ondernemers.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze parkmanager André Busschers.  Contactinfo:  parkmanager@varck-brammelo.nl  of 06-83795475

Bestuur Stichting Ondernemersfonds Varck & Brammelo en parkmanager.